Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt i særskilt rammeaftale, kontrakt eller samarbejdsaftale er disse generelle forretningsbetingelser gældende.

Alle aftaler indgås i henhold til ABR Forenklet – ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”.

Betaling:

Betalingsbetingelser er 8 dage i forhold til fakturadato. Ved betaling efter fristen beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Ved opgaver efter medgået tid faktureres løbende ved månedens afslutning og ved arbejdets afslutning, medmindre andet er aftalt.

Ved opgaver med fastpris aftale er der følgende betalingsforhold med mindre andet er aftalt:

  • Ved matrikulære sager (2 betalinger): honorar og udlæg faktureres ved sagens indsendelse til kommunal myndighedsbehandling, og udlæg til Geodatastyrelsen (Staten) faktureres ved sagens indsendelse til Geodatastyrelsen.
  • Ved ejerlejlighedssager: hele beløbet incl. udlæg faktureres inden sagen indsendes til Geodatastyrelsen.
  • Ved sager med varighed under 2 måneder: hele beløbet faktureres efter aflevering.
  • Ved sager med varighed over 2 måneder (2 betalinger): et beløb svarende til brugt tid og udlæg i en periode af 2 måneder (dog max 50% af det aftalte beløb) og resten efter aflevering.

Generelt fremsendes faktura ved månedens afslutning eller ved arbejdets afslutning medmindre andet er aftalt.

Udlæg og afgifter til f.eks. staten i matrikulære sager viderefaktureres direkte til kunden. m2 landinspektørfirma A/S kan ikke stilles til ansvar for ændringer i afgifter og gebyrer eller for beregningsgrundlaget for afgifter og gebyrer. m2 landinspektørfirma A/S kan ikke stilles til ansvar for oplysninger om forventede afgifter og gebyrer givet i forbindelse med overslag eller tilbud på opgavers udførelse.

Ansvar

m2 landinspektørfirma A/S er i henhold til ABR Forenklet ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal bemærkes, at m2 landinspektørfirma A/S kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, som m2 landinspektørfirma A/S har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.

m2 landinspektørfirma A/S kan i intet tilfælde blive gjort erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.

Rådgivningsansvaret er begrænset til 3 x honoraret.

m2 landinspektørfirma A/S er forsikret hos LgE, Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring og hos Tryg Forsikring A/S.

Samlet forsikringsdækning:

  • Ting-/formue skade på DKK 5 mio. pr. skade og max 6,5 mio. pr. år.

Opgavens udførelse

m2 landinspektørfirma A/S ‘s ydelser fremgår af aftalegrundlaget, som beskriver de aftalte ydelser. Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.

Personoplysninger, som er nødvendige for opgavens udførelse, forudsættes indhentet og udleveret af rekvirenten.

Tidsfristforlængelse og forsinkelse

m2 landinspektørfirma A/S er berettiget til en tidsfristforlængelse ved:

  • krav fra Bygherren for omfang og udførelse, der medfører at arbejdet bliver forsinket
  • ved forsinkelse af øvrige arbejder
  • vejrlig, som kan forhindre eller genere arbejdet
  • offentlige forbud eller påbud, der ikke berører forhold, som er m2 landinspektørfirma A/S ´s skyld.

Kommunikation

m2 landinspektørfirma A/S kommunikerer gerne pr. e-mail. E-mails krypteres ikke ved mindre særskilt aftale er indgået herom. Alle data der fremsendes til os via e-mail, bliver opbevaret elektronisk.

Enhver udveksling af oplysninger via e-mail, herunder fortrolige oplysninger, kan indebære risiko for at disse oplysninger kommer til andres kundskab. m2 landinspektørfirma A/S kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Ejerskab af udarbejdet materiale

Digitale data tilhører m2 landinspektørfirma A/S helt og fuldt indtil betaling af faktura for data er sket.

Tvister

Der henvises til ABR Forenklet. Såfremt det aftales at løse en uoverensstemmelse mellem kontraktparterne ved syn og skøn, skal der fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København.