m² landinspektørfirma A/S – Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt i særskilt rammeaftale, kontrakt eller samarbejdsaftale er disse generelle forretningsbetingelser gældende.

Alle aftaler indgås i henhold til ABR 18 – ”Almindelige bestemmelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”.

Betaling:

Betalingsbetingelser er 8 dage i forhold til fakturadato. Ved betaling efter fristen beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Ved opgaver efter medgået tid faktureres løbende ved månedens afslutning og ved arbejdets afslutning, medmindre andet er aftalt.

Ved opgaver med fastpris aftale er der følgende betalingsforhold med mindre andet er aftalt:

  • Ved matrikulære sager: Honorar, inkl. udlæg, betales ved indsendelse af sag til GST.
  • Ved ejerlejlighedssager: Honorar, inkl. udlæg, betales ved indsendelse af sag til GST.
  • Ved sager med varighed under 2 måneder: Det fulde honorar faktureres efter aflevering.
  • Ved sager med varighed over 2 måneder: Der a conto faktureres løbende ved månedens afslutning og resten efter aflevering.

Generelt fremsendes faktura ved månedens afslutning eller ved arbejdets afslutning medmindre andet er aftalt.

Ansvar

m² landinspektørfirma A/S er i henhold til ABR 18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal bemærkes, at m² landinspektørfirma A/S kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, som m² landinspektørfirma A/S har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.

m² landinspektørfirma A/S kan i intet tilfælde blive gjort erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.

Rådgivningsansvaret er begrænset til 3 x honoraret.

m² landinspektørfirma A/S er forsikret hos LgE, Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring og hos Tryg Forsikring A/S.

Opgavens udførelse

m² landinspektørfirma A/S ‘s ydelser fremgår af aftalegrundlaget, som beskriver de aftalte ydelser. Leveringstiden er angivet omtrentligt og er ikke bindende.

Tidsfristforlængelse og forsinkelse

m² landinspektørfirma A/S er berettiget til en tidsfristforlængelse, hvis arbejdet bliver forsinket af krav fra Bygherren for omfang og udførelse eller ved forsinkelse af andre entreprenører, eller vejrlig, som kan forhindre eller genere arbejdet og ved offentlige forbud eller påbud, som ikke berører forhold som er m² landinspektørfirma A/S ´s skyld.

Mangler

m² landinspektørfirma A/S forpligter og berettiger sig til at udbedre mangler fastslået ved aflevering. Udbedrer m² landinspektørfirma A/S ikke manglerne, er aftaleparten berettiget til at forlange prisnedsættelse i stedet. Aftaleparten har ligeledes krav på en prisnedsættelse, hvis mangeludbedring er umulig.

Kommunikation

m² landinspektørfirma A/S kommunikerer gerne pr. e-mail. E-mails krypteres ikke. Alle data der fremsendes til os via e-mail, bliver opbevaret elektronisk.

Enhver udveksling af oplysninger via e-mail, herunder fortrolige oplysninger kan indebære risiko for at disse oplysninger kommer til andres kundskab. m² landinspektørfirma A/S kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Ejerskab af udarbejdet materiale

Digitale data tilhører m² landinspektørfirma A/S helt og fuldt indtil betaling af faktura for data er sket.

Tvister

Der henvises til ABR 18. Såfremt det aftales at løse en uoverensstemmelse mellem kontraktparterne ved syn og skøn, skal der fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København.